Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Jak ustawić SON, żeby wysyłał fakturę 25 dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczenia? Np. płatność czynszu do rabatu za terminową płatność za luty miałaby nastąpić do 31 stycznia na podstawie faktury wystawionej 25 stycznia?


Jest to fizycznie nie możliwe niemożliwe - skoro faktura jest wystawiona i wysłana 25 stycznia to nie może zostać zmieniona po 6 dniach. Możemy na przykład sprawdzać płatność rabatu za poprzedni miesiąc. W należności przyszłej wobec wynajmującego/oddziału dzień naliczania ustawiamy jako -25, wtedy faktura wystawi się za okres 01 - 28 luty z terminem płatności określonym w należności. SON może sprawdzić czy płatność za styczeń była terminowa i na tej podstawie przyznać (lub nie) rabat.

...